Print

Onze Zorgvisie

Onze zorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de zorgcoördinatoren, de klasleerkrachten, het schoolteam, het CLB en de directie.   

Door kinderen hulpmiddelen, ondersteuning, uitbreiding en uitdaging aan te reiken, verhogen we hun zelfvertrouwen!  
Door te werken aan sociale vaardigheden bieden we een stevige basis aan de leerlingen om om te gaan met allerlei uitdagingen.  
Door zorg op maat te bieden houden we de motivatie hoog.  
Zo bieden we alle leerlingen optimale kansen om zich te ontwikkelen tot zelfverzekerde en sociale mensen.  

Hoe werken wij?

We werken volgens het zorgcontinuüm.

Brede basiszorg: (de leerkracht) Elke leerling de kans geven om zich op eigen tempo te ontwikkelen!

Verhoogde zorg: (ondersteunende maatregelen, extra zorg, …) Extra zorg voorzien voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben.

Uitbreiding van zorg: voor leerlingen die een zorgplan nodig hebben.

Individueel aangepast curriculum: naar een school op maat .

 

Brede basiszorg
De klasleerkracht is het eerste aanspreekpunt en draagt zorg voor elk kind van de klasgroep.Zij voorziet een goede preventieve basiszorg voor alle leerlingen. Bij problemen (zowel leer-als socio-emotionele problemen) is hij/zij de eerste die de bel luidt.
Onze leerkrachten zorgen dagelijks voor een positieve, veilige en rijke leeromgeving.
Enkele voorbeelden:

 • Vertelmomenten na het weekend
 • Kindgesprekken
 • Afname van welbevinden en gesprekjes
 • Rouwbegeleiding
 • Socio-emotionele begeleiding als leerlingen moeilijk contacten kunnen leggen, problemen met de scheiding van ouders, …
 • Anti-pestbeleid
 • Nadruk op talenten van leerlingen

We streven naar betekenisvol leren.
De leerkrachten vertrekken vanuit de beginsituatie van de leerlingen. Ze koppelen nieuwe inzichten aan wat al gekend is. Ze stellen doelen . De beleving van het kind staat centraal. We ondersteunen het leren via de hedendaagse media.

 • Werken met nieuwe methodes voor wiskunde, W.O. en taal
 • Alle klassen hebben een digibord
 • Ipads om in de klassen te werken
 • Muzische klassen, zeeklassen
 • Bezoek aan musea, Hidrodoe, …
 • Seizoenswandelingen
 • Een uitgebreide verkeerswerking

 

Verhoogde zorg
Indien de zorg in de klas niet meer voldoet wordt er een beroep gedaan op een zorgleerkracht. Hij/Zij begeleidt kinderen in kleine groepjes of individueel voor leerproblemen. Kinderen met socio-emotionele problemen worden individueel begeleid.
Concreet:

 • Rekengroepjes
 • Rekenen in niveaugroepjes
 • Ondersteunende maatregelen (dyslexiesoftware, rekenen met de rekenmachine, aangepaste puntentelling voor spellingfouten, basis en of uitbreiding Frans,…)
 • Pluswerking rekenen
 • Projectwerk voor sterke leerlingen

 

Uitbreiding van zorg
De zorgcoördinator maakt een handelingsplan op voor leerlingen die het moeilijk hebben met het volgen van het gewone curriculum. Zo wordt er doelgericht gewerkt zodat de leerling een zo breed en solide mogelijk basis opbouwt waarbij het behalen van de eindtermen zo goed mogelijk worden nagestreefd.
Concreet:

 • opstellen van dispenserende maatregelen
 • curriculumdifferentiatie, wanneer het behalen van het getuigschrift in gedrang komt, steeds in samenspraak met de ouders en de leerling.

Onze school zal in samenspraak met het CLB, ouders adviseren om naschoolse externe hulp in te roepen. De ouders beslissen of ze daar op ingaan.
Concreet:

 • goede contacten onderhouden met externen via mail, over- en weerschriftje, telefonische contacten, formele gesprekken,…

De overheid voorziet begeleiding voor kinderen met specifieke onderwijsnoden.
Concreet:

 • het project GON(geïntegreerd onderwijs) is reeds vele jaren op onze school. Dit gebeurt steeds via goed overleg tussen school, ouders en GON leerkrachten.

Doorstroming en oriëntering: voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften worden zittenblijven , vervroegde overstap naar 1B of schoolloopbaanversnelling soms overwogen. Dit gebeurt steeds na grondig overleg in team en met de ouders.

Individueel aangepast curriculum: overstap naar een school op maat

Het welbevinden van elk kind komt steeds op de eerste plaats. Indien alle aanpassingen, die de school doet (klasleerkracht, zorgleerkracht, zorgcoördinatoren, externe begeleiding, aangepast leertraject, socio-emotionele begeleiding, …), onvoldoende blijken om de positieve ingesteldheid en de leerwinst van het kind te vrijwaren, dringt zich een advies voor een school voor buitengewoon onderwijs op.
Het advies komt nooit onverwacht en wordt sterk ondersteund door het zorgteam en het CLB. Uiteindelijk zijn het de ouders die beslissen welke school het beste tegemoet komt aan hun kind.

Het ganse schoolteam zet zijn schouders onder onze zorgwerking. Naast twee voltijdse zorgcoördinatoren zijn alle leerkrachten ook zorgleerkrachten. Gedurende 2 uren per week gaan zij zorg verlenen in een andere klas. Zo versterken zij onze zorgwerking!

 

Wij bieden zorg op 3 niveau's:

 • Leerlingenniveau
 • Leerkrachtenniveau
 • Schoolniveau 

 

Leerlingenniveau

Niveaulezen in het 1e leerjaar (met ondersteuning van leesouders en -grootouders).

RALFI-lezen voor het 2e en 3e leerjaar (met ondersteuning van leesouders en -grootouders).

Peer-tutoring: kinderen van het 6e leerjaar lezen samen met kinderen van het 1e leerjaar Rekengroepjes voor zwakke rekenaars.

Spellinggroepjes voor zwakke spellers.

W.O.-groepjes (leren leren): extra inoefening van leerstof voor een toets.

Leessoftware voor leerlingen met dyslexie

Begeleiding voor leerlingen met socio-emotionele problemen

Begeleiding anderstaligen

Projecten voor kinderen met een voorsprong

Uitdaging voor sterke rekenaars

Versnellen van leerlingen indien nodig

Opvolgen van leerlingen met extra zorg

Handelingsplannen opmaken en uitvoeren

Ouders betrekken en inlichten

 

Leerkrachtenniveau

Begeleiding tijdens WIDZEN (hoekenwerk).

Begeleiding tijdens spellingrondes en leesrondes.

Klasinterne/klasexterne begeleiding wiskunde.

Organiseren van MDO‘s (leerlingenbesprekingen).

Tussenpersoon tussen leerkrachten en externen (logopedisten, kinesisten, revalidatiecentra, …).

 

Schoolniveau

Organiseren en ondersteunen van projecten (poëzieweek, voorleesweek, jeugdboekenmaand, Ben Correct, ouderparticipatieavond, …).

Participeren in werkgroepen.

De samenwerking met het CLB coördineren.

Verwerken van de resultaten van het leerlingvolgsysteem

Vernieuwingen opvolgen en implementeren.

GON-werking coördineren.

Naast de zorg, die elke klasleerkracht biedt aan uw kind, kan u rekenen op 2 voltijdse zorgcoördinatoren:  meester Rud voor het 1e, 2e en 3e leerjaar en juf Sabine voor het 4e, 5e en 6e leerjaar. Elke leerkracht in onze school is ook zorgleerkracht. Zij verlenen gedurende 2 uren per week zorg in andere klassen.